Skolens profil

Dansborgskolen er en 3-sporet skole beliggende i den sydøstlige del af Hvidovre Kommune. Skolen er opdelt i 3 afdelinger indskoling/SFO, mellemtrin og udskolingsafdeling. Foruden almenskolen er SFO Festningen med afdelingerne; Skansen, Borgen og Flanken en del af skolen. Hvidovre Kommunes modtageberedskab for indskolings- og mellemtrinsbørn er ligeledes tilknyttet Dansborgskolen. Ydermere er Studie 17 en del af Dansborgskolen, hvilket fokus er arbejdet med FN 17 verdensmål.

 

Dansborgskolen, en folkeskole man kan regne med - et BÆREDYGTIGt valg. Dansborgskolen er

B for Bevægelig

Æ for Ærlig

R for Robust

E for Energirig

D for Dannende

Y for Ydende/

G for Grænseløs

T for Traditionsrig

I for Idérig

G for Gedigen

BÆREDYGTIG

Hvad uddanner og danner Dansborgskolen børn og unge til?

Dansborgskolen uddanner og danner børn og unge til………

at blive aktive samfundsborgere

at være dem, de er - i respekt for mangfoldigheden

at have lyst til at lære

at lære at lære - både selv og sammen med andre

at lære fra sig

at opleve, at de duer

at turde prøve nyt

at være nysgerrig

at opsøge og undersøge viden

at være kritisk i søgen efter viden

at tilrettelægge sin arbejdstid

at reflektere over og formidle sin læring

at bruge alle sanser i læringsprocesserne

at bruge alle kompetencer i læringsprocesserne - og finde nye

at opleve sig som en del af mange forskellige fællesskaber

at bidrage til forskellige fællesskaber

at kunne stå i det uvisse - i det ukendte nye

at træffe valg - tilvalg og fravalg

at gøre noget godt for andre

at have udsyn mod andre miljøer og kulturer, og verdener

at møde andre holdninger med åbenhed

Hvordan gør vi det?

Det gør vi ved at

have tydelige artefakter for vores værdier og profil - fx. plakater med værdigrundlag og skolens motto “Vi lærer når vi har det godt - vi har det godt når vi lærer”, Dansborgsangen,billeder, skulpturer, udsmykning, som børnene har skabt, Go gangstil-skilte

arbejde for trivsel og læring i alle skolens aktiviteter

evaluere med forskellige evalueringsformer

have et tæt skolehjemsamarbejde i god dialog

bruge forskellige former for skolehjemsamtaler - bl.a portefoliesamtaler for at elevens stemme er tydelig.

at have overgangsprocedurer mellem de forskellige faser i skolen fra SFOstart til overgang til ungdomsuddannelserne

vi danner nye klasser til udskolingsårene efter 6 .klasse

at have en fælles “Trivselstavle” der hvert år fornyes med bidrag fra hver klasse på skolen så alle ved, at alle arbejder for den gode trivsel i klasserne og hvordan de gør det,

at støtte og styrke særlige fællesskaber på tværs af klasser og årgange ( fx skolens kor på 130 deltagere), børn underviser børn (fx naturfagsugen, Itforløb, Læsepatrulje, Zooforløb)

at vi har et aktivt elevråd - og at de har opgaver, der fremmer fællesskabet på skolen

faste traditioner i overgangene fra afdeling til afdeling fx introforløb for 7 årg (program for faglige tests, samarbejdsøvelser på QUARK (HVidovres Naturskole) med USK(Ungsdomsskolen) , introforløb for børnehavebørnene , når de begynder i SFO

Faste koncepter for samarbejdet i makkerklasser - leg, læs og lær på tværs.

at have faste traditioner på årlige mærkedage ( jul, sommerferie, trivselsdag, leg på tværs, naturfagsugeudstilling og workshop, bazar i SFOen, 1.skoledag for børnehaveklasserne, dimmission)

Fast koncept for projektopgavearbejdet i udskolingen, hvor virksomheder og andre eksterne institutioner er inddraget som fagmentorer “Elever af Ellehammer”

nytænkning i undervisningsmiljøer - fx Studie 17 som danner rammen for undervisning i innovation og entreprenørskab

SFOens opdeling i tre afdelinger med hver deres særlige pædagogiske fokus på børnegruppen.

at arbejde for og med eksterne samarbejdsrelationer uden for skolen (“åben skole”) ZOO, Arken, NGO School for life, Volleyklubben, forældres arbejdspladser

Det gør vi ved at…..(strukturdesignet)

en stærk afdelingsstruktur med specialiserede lærere og pædagoger i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling

ledelsesteam bestående af skoleleder og faglige ledere for hhv den samlede indskoling, mellemtrin og udskoling (4.-9.årgang), ressourcecenteret.

høj linjefagsniveaudækning af fagene

stærke fritidspædagogiske kompetencer

godt og tæt skole-/hjem samarbejde

stærk teamstruktur i alle samarbejdsorganer: årgangsteam, MOteam, Oaseteam, husteam i SFOen, fagteam, RCteam, PLCteam og ledelsesteam

høj grad af fællesskab, fællesskabelse, kompetenceudvikling som virksomhedskultur

teamsamarbejde som et professionelt læringsfællesskab

fleksibel skemaplanlægning

en stærk personalepolitik byggende på værdier dialog, åbenhed, engagement, samarbejde, tillid, retfærdighed og anerkende kultur

vedholdende efteruddannelsesindsatser - både indivuelle og fælles forløb

lav personaleomsætning

tydelige overgangsordninger fra en afdeling til en anden - for at sikre kontinuiteten i børnenes læring

brobygning fra børnehaverne til sfo/skole og fra 9.kl til ungdomsuddannelserne

samarbejde med klubberne

Åben Skole-samarbejde med foreninger og lokale virksomheder

læringsfællesskaber i klasser, årgange - og på tværs af årgange

stærke traditioner - tilbagevendende begivenheder for hele skolen, for de enkelte afdelinger, enkelte årgange, enkelte klasser

Det gør vi ved at

Arbejde for alle fags kompetencemål og hver afdeling har sin del af børnenes 10 års læringsprocesser - se her

 

19042021 Afdelingsprofil indskolingen    

19042021 Afdelingsprofil Mellemtrinnet

19042021 Afdelingsprofil Udskolingen